Werkwijze

Aanmelding

Kindertherapie Peel en Maas levert uitsluitend maatwerk, waarbij de therapeutische relatie gebaseerd op vertrouwen en veiligheid de basis vormt. De hulpvraag van ouders en kind staat centraal. Tijdens het telefonisch intakegesprek met de ouders wordt de situatie en de hulpvraag besproken. Indien kindertherapie helpend kan zijn, kunnen ouders hun kind aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en samen met een verwijsbrief van de huisarts of van de gemeente te verzenden.

 

Start

Vervolgens wordt er een gesprek met beide ouders ingepland. In dit gesprek wordt de hulpvraag verhelderd, worden wederzijdse verwachtingen besproken en vormt de therapeut een beeld van de problematiek vanuit de levensgeschiedenis van het kind. Tevens wordt de behandelingsvorm afgestemd en de geschatte duur van de behandeling besproken. De therapeut stelt een behandelovereenkomst op.

Het is belangrijk dat ouders hun kind juist informeren over de therapie. Omdat ouders hun kind het best kennen, zijn zij een onmisbare en waardevolle gesprekspartner voor de therapeut. Een goed contact op basis van vertrouwen en openheid is van wezenlijk belang om de therapie te laten slagen. Daarnaast is het voor het kind belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de therapie en dat het kind alles mag vertellen binnen de therapie.

 

Verloop

In de regel zal een kind wekelijkse individuele therapiesessies volgen van 45 minuten tot een uur. De eerste sessies staan in het teken van het opbouwen van de therapeutische relatie en de veiligheid. Tevens is dit een observatieperiode, waarbinnen beeldvormende diagnostiek plaatsvindt. Na deze eerste sessies vindt er een evaluatiegesprek met ouders plaats. Dan wordt ook het behandelplan opgesteld, waarin onder andere de doelen en de werkwijze beschreven staan.  Na een aantal sessies zal er telkens een oudergesprek plaatsvinden om het therapieproces te blijven volgen, eventueel de doelen bij te stellen en ouders te begeleiden in de ondersteuning van hun kind.

 

Afsluiting

Wanneer de therapie afgerond kan worden, vindt er een eindgesprek met ouders plaats en vervolgens een afsluitende sessie met het kind. Mocht er na afronding van de therapie sprake zijn van een terugval, dan kunnen ouders altijd contact opnemen om te bespreken wat een mogelijke vervolgstap is.

Vervanging en crisis

Vervanging

Tijdens vakanties en langdurige afwezigheid wordt in overleg met ouders eventueel voor een passende vervanging gezorgd.

Crisis

Kindertherapie Peel en Maas is onvoldoende toegerust om in acute (crisis)situaties te kunnen bieden wat er nodig is. Wanneer de klachten of problemen bij een kind zo hoog zijn opgelopen dat er acuut hulp nodig is, dan is het van belang om contact op te nemen met de eigen huisarts of huisartsenpost (spoedpost Noord-Limburg), telefoonnummer 0900-8818.